bell icon REZERVASYON
İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
DEVAM

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla LAVANDA TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

LAVANDA TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.' nin (Bundan sonra ‘‘Veri Sorumlusu’’ olarak anılacaktır.) uhdesinde bulunan ve bulunacak kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu koruması altındadır ve nitekim Veri Sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “Kanun” olarak anılacaktır) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli alt yapı ve teknolojik imkânlar ile gereken tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Veri Sorumlusu tarafından aşağıda belirtilen durumlarda Kanuna ve ona bağlı mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, Veri Sorumlusu tarafından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel bilgileri işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların hangi amaçlarla işlenebileceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, edinme yöntemi ve kişisel veri sahibinin hakları iş bu ‘‘Aydınlatma Metni’’nde yer almaktadır.

I. Kişisel Verileriniz

Kişisel veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan ve iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen kişilerin; kimlik, iletişim, adres, aile ve yakınlık, adli sicil, görsel, eğitim, finans, özlük, sağlık verilerini işlemektedir. 4857 sayılı Kanun kapsamında asıl işin bir bölümünde ya da yardımcı işlerinde iş alan alt işverenlerin istihdam ettiği gerçek kişiler ile hizmet tedariki maksadıyla tedarikçi sözleşmesi imzalanan tedarikçilerin istihdam ettiği çalışanlarının; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, alt işveren ve tedarikçilerin; kimlik, iletişim, görsel, imza ve finans bilgilerini, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staj yapan gerçek kişilerin; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan çalışan adaylarının; kimlik, iletişim, eğitim, adres bilgilerini; otelde konaklayan müşterilerin kimlik, iletişim, adres, görsel, finans verilerini; yalnızca otel restoranını kullanan müşterilerin kimlik, iletişim, finans, görsel verilerini; otelde etkinlik düzenleyen müşterin kimlik, iletişim, adres, finans, görsel verilerini; müşterileri personellerinin kimlik, iletişim, adres, görsel, finans verilerini; etkinlik katılımcılarının kimlik, iletişim, görsel verilerini; aile bireyleri, yakınlar ve eski çalışanlar gibi üçüncü kişilerin; kimlik bilgilerini, şirketin sahip olduğu fiziki yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan ziyaretçi konumundaki gerçek kişilerin; kimlik ve görsel bilgilerini işlemektedir.

II. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi,

Tedarikçi ve Alt işverenlerle olan ilişkilerin yönetimi,

Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,

İş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve -referans soruşturma notlarının saklanması;

İlgi ve yetkinlik alanlarına göre personellerin pozisyon ve görev değişikleri için tarafınıza önerilerde bulunması,

Şirket personellerine işle alakalı eğitim verilmesi,

İç denetim ve hukuk işlemlerinin yürütülmesi,

Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi,

Pazarlama ve satışa yönelik operasyonların planlanması ve yürütülmesi,

Talep ve şikâyet yönetimi,

Yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

Otel içerisinde güvenliğin sağlanması,

Müşteri kayıtlarının oluşturulması,

Çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak,

Anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması,

Veri sahipleri için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, kişiye özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi,

Müşterilere sunulacak hizmetin etkin ve eksiksiz sunulması,

Etkinliklerin güvenliğinin ve düzeninin sağlanması,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Veri sahiplerime kataloglar veya kampanyalara dair yazılar göndermek,

Verilerin güncel olarak tutulması,

Verilerin saklanmak üzere aktarılması,

Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,

Yasal mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin saklanması, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi, bilgilerinizin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınması ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi ilgili yasal mevzuat kapsamında, aşağıda belirtilen durumlarda yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:

Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu nam ve hesabına işlem yapan yetkili kişilere ve teknik bakım hizmetleri ile veri depolama-server hizmetlerini sağlamak amacıyla işbirliği içinde olunacak şahıs ve şirketlere, avukatlarımız, denetçilerimiz ile danışman ve hizmet alınan diğer şahıs ve şirketlere, şahsınız tarafından yetkilendirilenlere,  İdari ve yargı mercileri gibi sair tüm resmi kurumlar ile kimlik bildirme kanunu kapsamında, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; maaş ve sair ödemelerinizin yapılacağı bankalara kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, izin dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, daha iyi hizmet sunabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla Kanun ’un 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu kişisel verilerinizi; hizmet sözleşmesi, taşeronluk sözleşmesi, alım-satım sözleşmesi, konaklama sözleşmesi, etkinlik sözleşmesi vs. sözleşmelerin kurulması ve sözleşmesel gerekliliklerin ve hukuki yükümlüklerin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileri ve yine bu hukuki sebeplerle ilgili kişinin açık rızası bulunması şartıyla da özel nitelikli kişisel verileri işlemektedir.  

İlgili kişilerin kişisel verileri, doğrudan sair yüz yüze kanallar, sözleşme kuruluş aşamaları, elektronik posta, kısa mesaj, kartvizit paylaşımı, güvenlik kameraları ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verileriniz edinebilir.

V. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Kanunun 11. maddesi uyarınca VERİ SORUMLUSU’ na başvuruda bulunarak,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

VI. İletişim

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanması ile ilgili soru ve taleplerinizi (noter, KEP vb. yollarla), “Ulupelit Köyü Seçkin Sok. No:2 Şile/İSTANBUL” adresine ya da 0216 736 56 40-41 numaralı telefondan ya da info@casalavanda.com.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Soru ve taleplerinizin cevaplandırılabilmesi için, talebinizin açık ve net olması gerekmektedir.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası için tıklayın.

Güvenlik kameraları vasıtasıyla işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metni için tıklayın.

KVKK başvuru formu için tıklayın.